Sistēmas un standarti

sitēmas un standarti

Mēs informējam par savām ilgtspējas aktivitātēm un rezultātiem, kas balstīti uz mūsu ilgtspējas mērķiem.

Mēs aktīvi integrējam visjaunākos ilgtspējas standartus savos uzņēmējdarbības procesos visās jomās, ievērojot starptautiskos standartus un metodoloģijas.


Kvalitāte

Mūsu produktu kvalitāte ir jautājums, kam pievēršam vislielāko uzmanību. „Coca-Cola HBC Polija un Baltija” ražotie dzērieni atbilst visām likumdošanas prasībām un vairākās jomās tās pārsniedz.

Papildus ārējai sertificēšanai „Coca-Cola HBC Polija un Baltija” izmanto arī iekšējo vērtēšanas sistēmu saskaņā ar kompānijas kvalitātes politiku. Mēs cenšamies padarīt kvalitātes procesus gan par iekšējās, gan par ārējās sertificēšanas priekšmetu, ieskaitot ISO 9001 normas.


KATRAI MŪSU ražotnei IR ISO 9001 SERTIFIKĀTS

Kvalitātes sertifikāti jau ir piešķirti mūsu rūpnīcām, tos ik pēc trim gadiem atjaunina neatkarīgas audita kompānijas. Vēl jo vairāk, katru gadu neatkarīgi no trīs gadu sertificēšanas cikla tiek veikti regulatīvie auditi.

„Coca-Cola HBC Polija un Baltija” ir iekļāvusi ISO 9001 sertificēšanas sistēmā arī Dzesēšanas iekārtu nodaļu, Loģistikas nodaļu un Tirdzniecības nodaļu. Tādēļ uz mūsu kompānijas izmantoto dzesēšanas un tirdzniecības aprīkojumu, kā arī visiem noliktavu, izplatīšanas un pārdošanas procesiem attiecas ārējie kvalitātes standarti.


Vides aizsardzība

Vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas standartam ir ieviesta visās mūsu rūpnīcās jau vairākus gadus.

Atsevišķi no ārējās ISO 14001 normas „Coca-Cola HBC Polija un Baltija” ir ieviesusi rīcības kodeksu vides aizsardzības nozarē, ieskaitot atbildīgas vides pārvaldības principus, vairākus standartus, kas attiecas uz vides draudzīguma kvalitāti (tādiem kā apstrādātu notekūdeņu pieņemamie parametri), kā arī programmas, kas kontrolē un minimizē jebkādu negatīvu ietekmi uz vidi.


EIROPAS ŪDENS PĀRVALDĪŠANA (EWS)

Visas mūsu rūpnīcas ir sertificētas, un tām ir piešķirts zelta statuss ūdens apsaimniekošanas sistēmā, kas ir balstīta uz Eiropas ūdens pārvaldīšanas (European Water Stewardship, EWS) prasībām. EWS pamatmērķis ir demonstrēt reālu ūdens pārvaldīšanu, atzīt teicamu sniegumu katrā ūdens apsaimniekošanas posmā – sākot no ūdens avotu aizsardzības caur efektīvu ūdens izlietošanu līdz vidē izlaisto notekūdeņu kvalitātei, kas pieprasa visu ūdens patērētāju un ieinteresēto personu iesaistīšanos kopienā.

Ir vērts pieminēt, ka „Coca-Cola HBC Polija un Baltija” rūpnīcas bija pirmās rūpnīcas Polijā, kas saņēma EWS sertifikātus.


pārtikas drošība

2009. gadā mūsu rūpnīca Tiličā (Tylicz) tika sertificēta, apliecinot atbilstību pārtikas drošības standartam „Food Safety PAS 220:2008”. Pārtikas drošības sistēma nosaka prasības priekšnoteikumu programmām, lai palīdzētu kontrolēt ar pārtikas drošību saistītus riskus ražošanas procesos starptautiskajās pārtikas piegādes ķēdēs. Mūsu rūpnīca Radziminā (Radzymin) tika sertificēta 2010. gadā, bet Staņontkos (Staniątki) – 2011. gadā.


HACCP

Mūsu kompānija ir ieviesusi Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu (HACCP) sistēmu pārtikas drošības nodrošināšanai. Mēs ieviesām HACCP sistēmu vairākus gadus pirms tam, kad to sāka pieprasīt Polijas likumdošana.

HACCP ir Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu sistēma. HACCP pamatmērķis ir novērst patērētāju veselības apdraudējumus. Tā ir metode, kā izvērtēt mūsu ražoto dzērienu drošību veselībai.

HACCP ļauj identificēt iespējamos apdraudējumus, noteikt konkrēta apdraudējuma ietekmi uz patērētāju veselību, novērtē apdraudējuma rašanās iespēju un nosaka riska ierobežošanas metodes.

HACCP programma tika izstrādāta, balstoties uz vairākiem dokumentiem, ieskaitot:

  • 2006. gada 24. oktobra Pārtikas un ēdināšanas drošības likumu;
  • ārējās normas, piemēram, „Codex Alimentarius, ISO 22000”.

Ir svarīgi norādīt, ka HACCP ir izstrādāta, balstoties arī uz mūsu darbinieku zināšanām un pieredzi konkrētās rūpnīcās, tā ka viņi spēj identificēt papildu apdraudējumus, uz kuriem neattiecas standarti.

2008. gadā mēs sākām rūpnīcu sertificēšanu saskaņā ar ISO 22000 standartu. Tāpat kā ar citiem ISO standartiem, ko nepieprasa likumdošana, mēs sākām ieviest sistēmu brīvprātīgi. Staņontku rūpnīca saņēma ISO 22000 sertifikātu 2008. gadā. Pārējās divas rūpnīcas tika sertificētas 2009. gadā.


ARODVESELĪBA UN DARBA DROŠĪBA

Visas trīs „Coca-Cola Hellenic Polijas un Baltijas” rūpnīcas jau ir saņēmušas OHSAS 18001 sertifikātu – būtisku integrētās pārvaldības sistēmas elementu. OHSAS standarts nav obligāts saskaņā ar Polijas likumdošanu, tomēr mūsu kompānija nolēma ieviest šo sistēmu, lai uzlabotu darba drošību rūpnīcās.

Mēs ieviesām OHSAS normu savās rūpnīcās Radziminā un Staņontkos 2006. gadā un gadu vēlāk – Tiličā. Mūsu veselības un drošības aktivitātes ir balstītas arī uz pasaules veselības un drošības prasībām, kas ir ieviestas visiem dzērienu ražotājiem, kuri izmanto „Coca-Cola Company” prečzīmi.