Coca-Cola HBC Eesti AS Isikuandmete puutumatust käsitlev teade värbamisel

Isikuandmete puutumatust käsitlev teade värbamisel

Coca-Cola HBC Eesti AS Isikuandmete puutumatust käsitlev teade värbamisel

Avaldades huvi Coca-Cola HBC meeskonnaga liitumiseks, esitate meile enda kohta teatud isikuandmeid. Coca-Cola HBC Eesti AS ning selle tütar- ja sidusettevõtted (selles eeskirjas ja nõusolekuteatises „CCHBC“, „CCHBC kontsern“, „meie“ või „me“) on võtnud endale kohustuse austada teie privaatsust ning hallata teie isikuandmeid õiglaselt ja turvaliselt. Selle isikuandmete puutumatust käsitleva teatega soovime teid teavitada sellest, miks ja kuidas me töötleme teie isikuandmeid värbamisprotsessi raames ja vastavatel digitaalsetel värbamisplatvormidel. See kehtib isikute suhtes, kes kandideerivad tööle või registreeruvad CCHBC talendivõrgustikus Talent Network, osalevad värbamisüritusel, läbivad CCHBC juures hindamise või osalevad muudes värbamisprotsessides.

Kui ei ole märgitud teisiti, on Coca-Cola HBC Eesti AS teie isikuandmete töötlemise eest vastutav üksus ehk vastutav töötleja. Kui te kandideerite mõnda teise CCHBC kontserni ettevõttesse, siis on ka see CCHBC ettevõte vastutav töötleja.

Kogutavad isikuandmed

Võime koguda isikuandmeid otse teilt, kolmandatelt isikutelt või avalikest allikatest, aga ka automaatselt, näiteks siis, kui kasutate meie värbamisplatvorme. Selles isikuandmete puutumatust käsitlevas teates tähendab mõiste „isikuandmed“ mis tahes teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga. Isikuandmete hulka kuuluvad näiteks nimi, e-posti aadress, IP-aadress ja telefoninumber.

Töötleme teie isikuandmeid, et hinnata teie avaldust enne meiega töölepingu sõlmimist seaduste alusel, mida CCHBC suhtes kohaldatakse (nt seoses võrdsete võimalustega). Kui te ei meile nõutud teavet ei esita, ei ole meil võimalik hinnata teie sobivust taotletavale töökohale ega teiega suhelda.

Kui nõuame teilt täiendavaid isikuandmeid, anname teile teada, kas see on vajalik teie lepingu täitmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, anname teile teada, millised oleksid tagajärjed, kui te neid meile ei esitaks, ning teavitame teid mis tahes riskidest, mis on seotud isikuandmete kasutamisega meie poolt.

Isikuandmed, mida me kogume otse teilt või mille te annate enda nimel värbamisagentuurile

1. Tuvastamist võimaldavad andmed: Viisakusvormel (tiitel), eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, keel, sugu, kehtiv juhiluba, riiklik kindlustus- või muu identifitseerimisnumber ja teie viisa, pass või tööluba.

2. Kontaktandmed: aadress, telefon, e-posti aadress ja postiaadress.

3. Kandideerimisavalduse üksikasjad: CV või elulookirjeldus, avalduse andmed, intervjuu kohta tehtud märkmed, tunnistused, diplomid, kutsekvalifikatsioon ja töökogemus, keeleoskus, palgasoov, alguskuupäev/etteteatamise aeg, millega arvestada, ametis töötamise aeg ja teie pilt, kui te selle meile teadlikult ja vabatahtlikult esitate.

4. Tervist puudutavad üksikasjad: (meie töötervishoiu hindaja kaudu; piirdub töövõimeliseks tunnistamisega);

5.  Kohtute andmed: teave karistatuse või finantsasjade tõelevastavuse kontrollimise või muude sõltumatute otsingute kohta, tõend kriminaalkaristuste ja -rikkumiste kohta.

6. Teave intervjuu ja hindamise kohta:

 • Veebiintervjuude video- ja helisalvestused
 • Teave intervjuu ajakava kohta
 • Juhtimis- ja funktsionaalsete oskuste testide tulemused
 • Juhtimisoskuste käitumispõhiste hindamiste tulemused (rollimängud ja reaalse töösituatsiooniga toimetuleku suutlikkuse testimine (nn in-trays))
 • Mänguliseks muudetud hindamiste tulemused, andmed teie suhtlusest hindamisel ja teie vastuste analüüs võrreldes edukuskriteeriumidega (tööle sobivus).

7. Värbamisuuringud: Võime koguda teavet meie värbamisprotsessi kohta, näiteks selle kohta, kuidas töökohast teada saite, ja teavet värbamisürituste, näiteks töömesside külastuste kohta.

Isikuandmed, mida kogume automaatselt

Teave veebisaidi kasutamise kohta. Kui külastate meie digitaalseid värbamisplatvorme, kogume teatud teavet veebisaidi kasutamise kohta, sealhulgas teie seadme hostinimi ja IP-aadress, brauseri liik ja versioon, seadme liik, seadme unikaalsed identifitseerimisnumbrid, üldine geograafiline asukoht (nt riigi või linna tasandil), teie operatsioonisüsteem, veebisait, mis teid meie juurde suunas, meie värbamisplatvormidel külastatud leheküljed ning külastuse aeg ja kestus.

Küpsised. Võime isikuandmete kogumiseks kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Küpsised on väikesed andmefailid, mis paigutatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui külastate veebisaiti või kasutate võrguteenust. Lisateavet meie küpsiste kasutamise kohta leiate vastavast töölevõtmise küpsiseid käsitlevast teatest ja sellega seotud küpsiste eelistuste keskusest (Cookie Preference Center).

Isikuandmed, mida kogume kolmandatelt isikutelt

Tööalane sotsiaalmeedia: Kui lisate oma avaldusse tööalase sotsiaalmeedia lingi või tunnuse, võime sellistelt sotsiaalmeedia saitidelt hankida teavet teie profiili kohta tööalases sotsiaalmeedias.

Taustakontroll: Võime koguda ja töödelda kolmandatelt isikutelt saadud teavet, sealhulgas teavet karistatuse kohta, et kontrollida meile esitatud teavet, ning teostada taustakontrolli.

Avalikest allikatest kogutavad isikuandmed

Isikuandmed, mis on avalikult kättesaadavad: kontaktandmed, sotsiaalsed sidemed, kutsekvalifikatsioon, kogemused ja haridus

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus:

a)     Kandideerimisavalduste hindamine: Teie meie juures tööle asumise kandideerimisavalduse registreerimine ja, kui see avaldus toob endaga kaasa meie valikumenetluse, teie kohta ametialase kokkuvõtte koostamine teie kandidatuuri hindamiseks võimaliku värbamise seisukohast, sealhulgas intervjuu läbiviimine, individuaalsete oskuste ja pädevuste hindamine, kandidatuuri haldamine ning kandidaadi andmete täiustamine, valideerimine ja ajakohastamine, et tagada andmete kehtivus ja täielikkus.

b)    Taustakontroll: Haridusliku ja kutsealase tausta kontroll enne töölevõtmist ja selle ajal.

c)     Teiega kontakteerumine: teiega töölepingu sõlmimiseks vajaliku teabe saamiseks.

d)    Teile meie IT-teenuste pakkumine meie kolmandate isikute platvormide kaudu.

Õiguslik alus:

 • Värbamisprotsessi lõpuleviimine, milleks annate oma loa värbamislepingu ning hilisemas etapis töölepingu heakskiitmisega.
 • Et täita meie juriidilist kohustust täita maksu- ja raamatupidamisalaseid kohustusi.
 • Meil on seadusega lubatud kasutada teatavaid eri liiki andmeid või kuritegusid puudutavaid andmeid, näiteks taustakontrolli läbiviimiseks.
 • CCHBC-l on õigustatud huvi kasutada isikuandmeid, et saada teavet meie värbamispüüdluste tõhususe kohta ja hinnata teie avaldust enne meiega töölepingu sõlmimist. Ka juhul, kui teie avaldus rahuldatakse, säilitatakse kandideerimisperioodi jooksul kogutud andmed ja nende töötlemisele kohaldatakse CCHBC töötajate isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet. Täpsemalt võidakse teie kandideerimisandmeid, sealhulgas teie CV-s esitatud isikuandmeid, töödelda edasistel töötamisega seotud eesmärkidel, näiteks selleks, et CCHBC saaks täielikult kindlaks teha ja kasutada ettevõttes töötavate töötajate kogemusi, tööstusharu alaseid ja erialaseid teadmisi, oskusi ja andeid.

Ajakohastatud andmebaasi pidamine kandidaatide kohta: Andmebaasi pidamine tööle kandideerijate kohta, et oleks võimalik võtta ühendust potentsiaalsete kandidaatidega, kui mõni tulevane tööpakkumine vastab nende profiilile. Andmete rikastamine on protsess, mida kasutatakse kandidaatide kontaktandmete täiustamiseks, valideerimiseks ja ajakohastamiseks, et tagada andmete täpsus ja täielikkus. Andmete rikastamine võib toimuda teatavate isikuandmete põhikategooriate puhul, mille isikud on teinud veebis avalikult kättesaadavaks.

Õiguslik alus: Teie sõnaselge nõusolek, et teid kaalutaks teiste ametikohtade puhul, ja nõusolek liituda Coca-Cola HBC talendivõrgustikuga.

Automaatne otsuste tegemine

Me ei kasuta teie värbamisprotsessis automaatset otsustamist. Teeme kandidaatide esialgse valiku käsitsi, võttes arvesse töökoha jaoks sobivaid kogemusi ja oskusi.

Kuidas me avalikustame isikuandmeid

Võime jagada teie andmeid teiste CCHBC kontserni kuuluvate ettevõtetega teie värbamiseks valimise eesmärgil ja juhul, kui teid võetakse tööle, osana teie töösuhtest. Piirame edastatavaid isikuandmeid nende andmetega, mis on mõistlikult vajalikud nimetatud ülesannete täitmiseks, ja nõuame neilt ettevõtetelt nõusoleku andmist sellise teabe konfidentsiaalsuse säilitamise kohta.

 • CCHBC inimeste ja kultuuri üksus. Võime teie avalduse üksikasju avaldada teiste CCHBC kontserni liikmete personaliosakondadele ja juhtimismeeskondadele, näiteks töötajatele, kes on kaasatud meie värbamis- ja valikuprotsessidesse, ja asjaomastele juhtidele.
 • CCHBC talendiotsingu meeskond. Me võime avaldada teie isikuandmeid talendihaldusmeeskondadele ja
 • CCHBC inimeste ja teenuste meeskonnale (BSO), kes osutab talendiotsingu meeskonnale haldusteenuseid.
 • Kolmandad isikud. Võime teie isikuandmeid avaldada järgmistele isikutele:
  • IT-teenuste pakkujad. Kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kes pakuvad meile veebimajutus-, hooldus- ja muid teenuseid. Nendel kolmandatel isikutel võib olla juurdepääs teie isikuandmetele või nad võivad neid töödelda, kui nad osutavad meile nimetatud teenuseid,
  • Teenuseosutajad, kes viivad läbi töölevõtueelset kontrolli,
  • Hindamisettevõtted või üksused, kes pakuvad veebipõhiseid intervjuude läbi viimise teenuseid,
  • Värbamisagentuurid , kes aeg-ajalt abistavad meid värbamis- ja valikuprotsessis.
  • Õigusaktide täitmine ja seaduste rakendamine. Me jätame endale õiguse avaldada teie isikuandmeid, kui seda nõuab seadus või kui usume, et avaldamine on vajalik meie värbamisplatvormide turvalisuse või terviklikkuse kaitsmiseks või CCHBC, selle töötajate või teiste isikute õigustatud huvide, õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks või kohtumenetluse, kohtumääruse, valitsuse või reguleerivate asutuste taotluse või mis tahes muu meile esitatud õigusliku menetluse täitmiseks.

Rahvusvaheline andmeedastus

Me hoiame teie isikuandmeid peamiselt selles riigis, kus te kandideerite. Mõnikord on siiski vajalik, et me edastaksime valiku tegemiseks üksikasju teie kandideerimise kohta teistele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele CCHBC kontserni ettevõtetele. Kui me seda teeme, siis tagame, et sellise edastamise korral on tagatud isikuandmete asjakohane kaitsetase (ja kasutame vajaduse korral ELi heakskiidetud „tüüptingimusi“, et seda tagada).

Lisateabe saamiseks eespool kirjeldatud edastamise ja piisavate kaitsemeetmete kohta, mida me kasutame selliste edastamiste kaitsmiseks, võite meiega ühendust võtta allpool toodud kontaktandmeid kasutades.

Säilitamise ajad

Võtame meetmeid teie isikuandmete kustutamiseks või säilitame neid kujul, mis ei võimalda teid tuvastada, kui need andmed ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, milleks neid töötleme, välja arvatud juhul, kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikema aja jooksul säilitama. Säilitamise aja kindlaksmääramisel võtame arvesse erinevaid kriteeriume, näiteks seda, millisele ametikohale te kandideerisite, kas kandideerimine oli edukas, meie ja teie vahelise suhte iseloomu ja kestust, teie profiilile vastavaid eeldatavaid tulevasi tööpakkumisi, seaduses sätestatud kohustuslikke säilitamisaegu ja asjakohaseid aegumistähtaegu.

Kui teie avaldus ei ole edukas, säilitame teie avaldust üldjuhul kuni ühe aasta.

Kui olete lubanud meil kaaluda teid teiste tööpakkumiste puhul või olete liitunud meie talendivõrgustikuga, säilitame teie isikuandmeid 36 kuud.

Lisateabe saamiseks teie avalduse säilitamise kohta võite meiega ühendust võtta allpool toodud kontaktandmeid kasutades.

Teie õigused ja valikud

Kui teie elukoht on ELis või kui me töötleme teie isikuandmeid ELis, on teil teatud õigused seoses teie kohta kogutud andmetega:

 • Andmesubjekti juurdepääs: Teil on õigus saada juurdepääs kõigile teie kohta käivatele andmetele, mis CCHBC-l teie kohta on, üldjuhul 1 kuu jooksul pärast teilt vastava taotluse saamist.
 • Korrigeerimine: Võite paluda, et me muudaksime ebatäpseid isikuandmeid.
 • Kustutamine: Võite paluda meil teatud tingimustel kustutada isikuandmed isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 alusel ja me astume mõistlikke samme, et teavitada teisi vastutavaid töötlejaid, kes isikuandmeid töötlevad, et olete palunud kustutada kõik selle lingid, koopiad või dubleeringud.
 • Nõusoleku tagasivõtmine: Võite oma nõusoleku andmete töötlemiseks tagasi võtta ja takistada edasist töötlemist, kui CCHBC-l ei ole teie isikuandmete töötlemiseks muud alust.
 • Piiramine: Te võite nõuda, et teatud isikuandmed märgistataks kaebuste lahendamise ajaks kui piirangutega andmed, ning piirata töötlemist ka teatud muudel asjaoludel.
 • Teisaldatavus: Te võite paluda, et edastaksime meie käes olevad teie kohta käivad isikuandmed elektrooniliselt kolmandale isikule.
 • Kaebuse esitamine: Võite esitada kaebuse meie tehtava töötlemise kohta andmekaitset reguleerivale asutusele – isikuandmete kaitse komisjonile.

Teie kontaktisik küsimuste korral

CCHBC on määratud andmekaitseametniku, kelle poole tuleks pöörduda, kui teil on küsimusi selle teate tõlgendamise kohta. Kontaktandmed on esitatud allpool:

 • Andmekaitseametnik: Nassos Stylianos
 • Asukoht: Coca‑Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias tn, Maroussi 151 25, Kreeka
 • E-post: [email protected]

Selle isikuandmete puutumatust käsitleva teate muudatused

Me võime teatava aja tagant seda isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet muuta või täiendada. Kõik muudatused, mida me tulevikus sellesse isikuandmete puutumatust käsitlevasse teatesse teeme, avaldatakse sellel leheküljel. Selleks, et teile teada anda, kui me teeme käesolevasse isikuandmete puutumatust käsitlevasse teatesse muudatusi, muudame selle lehekülje ülaosas olevat läbivaatamise kuupäeva. Uus muudetud või täiendatud isikuandmete puutumatust käsitlev teade hakkab kehtima alates sellest läbivaatamise kuupäevast. Palun kontrollige korrapäraselt, et näha muudatusi ja täiendusi.