Keskkond

KESKKOND

Coca‑Cola HBC Poola & Baltikum tegutseb vastutustundlikult, ei kaitsta keskkonda. Meie ettevõte soovib vastata looduse ilu säilitamise kõrgeimatele standarditele. Soovime ka minimeerida oma äritegevuse mõju looduskeskkonnale.


COCA COLA HBC POOLA & BALTIKUM – ETTEVÕTTE SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE

Igal aastal seatakse meie tehastes konkreetsed keskkonnaeesmärgid kõigis ülalnimetatud valdkondades ja meie saavutusi esitletakse Coca‑Cola HBC Poola sotsiaalse vastutuse aruandes.

Alates 2008. aastast oleme avaldanud riigi sotsiaalse vastutuse aruandeid. Lisaks kontrollitakse pidevalt, kas meie tootmisüksused vastavad Coca-Cola Company kõrgeimatele standarditele.

Loe meie sotsiaalse vastutuse aruannet siin.


KOOSTÖÖ UNIDOGA

Coca‑Cola HBC Poola teeb koostööd ÜRO Tööstusarengu Organisatsiooniga (UNIDO). Selle koostöö eesmärk on jagada kogemusi kemikaalide käitlemise (eriti kemikaalide liisimise) valdkonnas. Sel eesmärgil on tehtud juhtumianalüüsid kemikaalide käitlemise kohta tootmisliinide puhastamise, tühja taara loputamise ja tootmisliinide määrimise valdkonnas. Need tööd tehti ühes Coca‑Cola HBC kontserni suurimas tootmistehases – Coca‑Cola HBC Poola Radzymini tehases.

Meie eesmärk on vähendada keskkonda sekkumist. Seetõttu on meile esmatähtis vähendada iga toodetud joogiliitri kohta tarbitud vee kogust, võtta jäätmed ringlusse ja kahandada energiatarbimist, mis on seotud atmosfääri paisatava CO2 heitkoguse vähendamisega.


MEIE KESKKONNAGA SEOTUD PRIORITEEDID:

 • VESI: vastutustundlik veekäitlus on olnud juba aastaid kogu Coca-Cola süsteemis prioriteet. Vesi on kõigi jookide peamine ja hädavajalik koostisosa. See on ka iga elusorganismi peamine koostisosa ja elu kestmise garantii meie planeedil. Coca‑Cola HBC Poola teab, kui väärtuslik see ressurss on ning et puhta magevee ressursside kättesaadavus on muutumas majanduse, ühiskonna ja rahva jaoks aasta-aastalt üha suuremaks probleemiks.
 • PAKENDID: vastuvõetud poliitika kohaselt parandab Coca‑Cola HBC Poola pidevalt tarbijate tekitatud jäätmete kokkukogumise süsteeme ning toetab tarbijate harimist ja nende teadlikkuse suurendamist, et saavutada ülaltoodud eesmärgid. Ettevõte osaleb jäätmesortimise valdkonnas korraldatud sotsiaalse teadlikkuse suurendamise algatustes ning prügi mahaviskamise vastu suunatud kampaaniates
 • ENERGIA: ettevõte on lubanud rakendada meetmeid, mille eesmärk on minimeerida oma mõju kliimamuutustele ja juhtida äritegevust kestliku arengu vaimus selliselt, et negatiivne mõju looduskeskkonnale oleks võimalikult väike.

KESKKONNA ÜLEVAADE

Meie põhieesmärk on vähendada oma keskkonnamõju kogu väärtusahelas. Oleme 2004. aastast seadnud endale arengueesmärke ja teeme kõvasti tööd, et saavutada 2025. aastaks seatud ambitsioonikad eesmärgid.

Juhindume oma tegevuses keskkonna säästmise eesmärkidest ja ambitsioonidest – need on tähtsal kohal nii meie põhitegevuses kui ka suhetes väliste huvirühmadega, sh tarnijate, partnerite ja kogukonnaga, mille keskel me tegutseme, samuti laiema ärikogukonnaga.

Keskkonna säästmise nimel tehtav töö puudutab kõiki ärivaldkondi ning meil on jäätmete, CO2 heitkoguse ja veevarude kaitse jaoks eriti suurejoonelised plaanid.


MEIE VISIOON

p2 p2

MEIE VEEKULU VÄHENDAMISE LUGU

 

Vesi on kõikide meie jookide peamine koostisosa ja sellel on meie äritegevuses tähtis roll.

Veekasutuse jälgimiseks võrdleme kasutatud vee kogust toodetud joogi kogusega ja määrame iga kuu jaoks veekasutuse eesmärgid.

Veekulu vähendamise meetmed hõlmavad:

 • veekoguste mõõtmist ja veeallikate kalibreerimist;
 • mitmesuguste veesäästuprojektide kavandamist ja rakendamist:
 • tootmisliinidel kasutatava vedela määrdeaine vahetamist kuiva või poolkuiva vastu, et säästa vett;
 • vee korduskasutamise projekte (pudeliloputus- ja lõpploputusvesi kohapeal puhastamise süsteemist);
 • vee puhastamiseks kasutatavate filtersüsteemide sagedasemat vastupesu;
 • korrapärast veelekete otsimist ja kõrvaldamist.
p1 p1

MEIE CO2 HEITKOGUSE VÄHENDAMISE LUGU

 

Kasutame CO2 heitkoguse vähendamiseks mitmesuguseid abinõusid:

 • energiatõhusate projektide rakendamine tootmistegevuses:
 • energiaseiresüsteem;
 • korrapärane isolatsiooni kontrollimine ja parandamine;
 • korrapärane õhulekete otsimine (suruõhusüsteemides);
 • uue põlvkonna energiatõhusate ja väiksema CO2-jalajäljega seadmete kasutuselevõtt jahutatud jookide pakkumiseks turul; uued mudelid sisaldavad ka keskkonnasäästlikke külmaaineid: süsivesinikku ja süsinikdioksiidi;
 • investeerimine energiatõhusatesse valgustitesse;
 • investeerimine nüüdisaegsesse autoparki (müügitöötajate ja juhtkonna sõidukid), mille heitkogus on võimalikult väike;
 • täiustatud sõidumarsruutide kasutamine, et vähendada kolmandate isikute sõidukite tekitatud CO2 heitkogust.
p6 p6

MEIE JÄÄTMEKOGUSE VÄHENDAMISE LUGU

 

Vähendame tekkivate jäätmete kogust samm-sammult mitmesuguste meetmetega:

 • kergemate ja lühema kaelaga pudelite kasutuselevõtt; vähendasime sellega oma pudelite kaalu 10%;
 • rühmapakendite materjalide optimeerimine (termokahanev ja veniv kile);
 • kaubaalustelt papp-polstri eemaldamine.

COCA COLA HBC LISATI CDP GLOBAALSESSE KLIIMA A-NIMEKIRJA

CDP on ainuke ettevõtetele, linnadele, riikidele ja piirkondadele mõeldud globaalne avalikustamissüsteem, mis võimaldab neil oma keskkonnamõjusid juhtida ning mis annab investoritele ja ostjatele ligipääsu finantsotsuste tegemiseks vajalikule keskkonnateabele. Kliima A-nimekirja on kantud ettevõtted kogu maailmast, kes on eelmisel aastal kliimamuutustega võitlemisel kõige rohkem pingutanud.


SÄÄSTLIK PAKENDAMINE

Meie jätkusuutlikkuse kultuuris ja mõtteviisis on tähtsal kohal säästlik pakendamine.

Et oma pakendite keskkonnamõju kahandada, järgime järgmist kolme põhimõtet: vähendada, taaskasutada ja korduskasutada. Need kolm on märkimisväärselt mõjutanud meie müügipakendite materjalikasutust ja keskkonnamõju.

Jätkame tööd selle nimel, et tuvastada ja võtta kasutusele uusi võimalusi optimaalsemaks pakendamiseks, uuenduste kiirendamiseks, ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõtte järgimiseks ja kokkuvõttes kulude vähendamiseks.

2019. aastal hinnati Coca‑Cola HBC maailma juhtiva jätkusuutliku äritegevuse võrdlusaluse Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksi kohaselt Euroopa kõige jätkusuutlikumaks joogiettevõtteks. Tegemist on seitsme aasta jooksul kuuenda korraga, mil ettevõte indeksis esimesele kohale paigutati ja üheksanda järjestikuse aastaga, mil ta on kuulunud kolme esimese globaalse ja Euroopa ettevõtte hulka.

p3 p3

PLASTPAKENDID

 

Meie suurim müügipakendite liik on PET- ehk plastpudelid – neis müüakse meie tooteid kõige rohkem. Coca‑Cola HBC Poola & Baltikum on seadnud eesmärgiks vähendada kogu tarneahelas pakendite hulka ja jäätmekogust üldiselt.

2014. aasta novembris hakkas Coca‑Cola HBC Baltikum kasutama kergemaid ja lühema kaelaga pudeleid koos uue korgiga. Selle uuendusega õnnestus meil pakendid keskmiselt 10% kergemaks teha.

Muu hulgas oleme pakendikoguse vähendamiseks:

 • piiranud iga kaubaaluse ümber kasutatava termokahaneva kile kogust ja valinud iga kasti kilega ümbritsemiseks kergema materjali;
 • eemaldanud lõpptoodete kastide ümbert papp-pehmendused.