Kogukond

KOGUKOND

Oleme kohalike kogukondade aktiivsed liikmed, tuues neile oma äritegevuse kaudu majanduskasu ja toetades ka kogukonda panustavaid programme.

Kogukondi edendades suuname oma põhitähelepanu neljale valdkonnale: kogukonna heaolu, noorsoo areng ja keskkonnaprojektid.

Meie eesmärk on tuua lisaväärtust kogukondadele, kus me tegutseme. Seetõttu oleme end kogu oma äritegevuses sidunud ettevõtte vastutuse ja säästva tegevuse põhimõttega. Kaasame huvirühmi ja kogukondi ning toetame nende arengut, sest soovime tegutseda vastutustundlikult.

Oma põhitegevuse kaudu, mis toob sissetulekut töötajatele, makseid tarnijatele ja makse riigile, peame tähtsaks jätkuvat partnerlussuhete edendamist kogukondadega ning keskkonna- ja sotsiaalprojektide toetamist.

Coca‑Cola HBC Poland & Baltics osaleb kohalikke kogukondi toetavates tegevustes seal, kus ta ise otseselt kohal on, ning paneb õla alla kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute ja teiste algatustele.

Coca‑Cola HBC Poland & Baltics algatab programme, mille eesmärk on arendada kogukondi, milles ettevõte tegutseb, hoida ära negatiivseid sotsiaalseid suundumusi ja kaitsta looduskeskkonda. Usume, et dialoogi pidamine kohaliku kogukonnaga ja tema usalduse võitmine on hädavajalik, et saaksime oma ettevõtet tõhusalt juhtida.

Coca‑Cola HBC Poland & Baltics algatab ja toetab kohalikele kogukondadele kasulikke programme. Juhime selliseid tegevusi valdkondades, kus meie ettevõttel on kõige rohkem oskusteavet ja kogemusi ning kus me saame enim aidata:

  • koostöö mittetulundusühingutega, sealhulgas partnerlus Punase Risti ja Toidupankade kohalike asutustega;
  • noorte areng;
  • töötajate vabatahtlikud programmid.

Meie osalus nendes valdkondades on ettevõtte profiili ja tänapäeva maailma probleemide tulemus. Need algatused sobivad hästi meie ettevõtte pikaajalise strateegiaga. Investeerime keskkonnakaitsesse, panustame järgmiste põlvkondade kestlikku arengusse ja osaleme aktiivselt oma kohalike kogukondade elus.KOOSTÖÖ MTÜ-dega

Coca‑Cola HBC Poland toetab noorte arengut ning keskendub puuete ja erivajadustega laste aitamisele.

Toetame projekte, mis loovad võimalusi füüsilise ja vaimse puudega või eri haiguste all kannatavatele lastele. Need algatused hõlmavad ka tegevusi lastele, kes pärinevad puudustkannatavatest peredest ja majandusabi vajavatest piirkondadest. Olulisimad algatused on:


PARTNERLUS LÄTI TÖÖANDJATE KESKLIIDUGA

Läti tööandjate keskliit on Läti suurim tööandjatele keskenduv organisatsioon ning selle eesmärk on luua Lätis ettevõtlust soodustavad tingimused, tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ja teha ühiskonnas toimuvas mõttevahetuses kuuldavaks tööandjate seisukohad.

Läti tööandjate esindajana edendab see majanduskasvu ja tööturgu, toetades ühtlasi haridust ja arengut noorsoovaldkonnas, ning seda kõike mitte ainult tööandjate, vaid ka Läti riigi ja selle elanike huvides.

Läti tööandjate keskliit ühendab ja esindab 110 suuremat ettevõtet, kes on oma tegevusvaldkonnas kõrgel positsioonil ning kelle juurde on koondunud 43% Läti tööjõust, aga ka 66 tegevusharusid esindavat ja piirkondlikku ettevõtjate ühendust ja liitu.

Täpsemat teavet Läti tööandjate keskliidu kohta saate nende kodulehelt www.lddk.lv.


PARTNERLUSED VABAÜHENDUSE JUNIOR ACHIEVEMENT EESTI JA LEEDU HARUDEGA

Junior Achievement (JA) on maailma suurim organisatsioon, mille eesmärk on anda noortele edasi teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil saavutada majandusedu ning teha tulevikuplaane, aga ka tarku haridusotsuseid ja finantsvalikuid. JA Eesti ja Leedu harud on Balti riikides silmapaistvad vabaühendused, mis rakendavad organisatsiooni ühiseid strateegiaid.

JA programmid, mille eesotsas on vabatahtlikud ettevõtetest ja kogukonnast, aitavad noortel omandada asjakohaseid ja praktilisi kogemusi, mis annavad teadmisi ja oskusi sellistes valdkondades nagu finantspädevus, tööalane konkurentsivõime ja ettevõtlus. JA organisatsioonid pakuvad tugeva vabatahtlike võrgustiku toel koolides ja kooliväliselt programme, mis keskenduvad kolmele eeltoodud põhivaldkonnale. Euroopa Komisjon on kiitnud JA tegevused heaks kui hea tava normidele vastavad algatused.

 Eestis tegutseb JA praegu paljudes koolides üle riigi ja programmi on kaasatud 1000 õpilast ning Leedus osaleb programmis igal aastal tervelt 2000 õpilast.  Mõlemas riigis on Junior Achievement edusammudele innustav võrgustik, mis pakub koolitusi ja juhendamist eri kooliastmetes ning teeb tihedat koostööd nii õpetajate ja koolitajate kui ka era- ja avaliku sektori organisatsioonidega.

Täpsem teave programmi #Youth Empowered koostööpartnerite kohta:

Junior Achievement Eestis http://www.ja.ee/

Junior Achievement Leedus http://www.lja.lt/


TAHAME OLLA USALDUSVÄÄRNE PARTNER KOHALIKE KOGUKONDADE JAOKS

Usume, et saame koos rohkem ära teha, tegutseme ühise heaolu nimel. Meie töötajad panustavad kogukondade toetamisse. Oleme lähedased kohalikele kogukondadele, kellega tunneme tugevat sidet, seetõttu on loomulik, et osaleme vabatahtlikena kohalike sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Vabatahtlik töö on meie jaoks väärtus ja soovime, et igal töötajal oleks võimalus sellistes tegevustes osaleda, kui nad tunnevad selleks vajadust. Seetõttu võib igaüks meist pühendada ühe päeva aastas tööajal vabatahtlikuks tööks.