Missioon jätkusuutlikkus

MISSIOON: JÄTKUSUUTLIKKUS

2017. aasta näitajate kohaselt tekitavad jahutusseadmed, nagu kaupluste külmikud, peaaegu 40% meie süsinikuheitmetest.

Peale meie värskendavate ja karastusjookide on veel üks asi, mida paljud inimesed meie klientide müügikohtades märkavad – meie külmikud. Kuna soovime, et meie jooke serveeritakse alati ideaalsel temperatuuril, vajame palju külmikuid. Kuna jahutusained on keskkonnale kahjulikud, on meie külmikutel negatiivne mõju, sest nad tekitavad peaaegu 40% meie süsinikuheitmetest (2017. aasta tulemuste kohaselt).

Seetõttu püüame heitmeid vähendada kogu oma väärtusahelas, sealhulgas klientide müügikohtades, hakkasime kasutama uue põlvkonna iCOOLer-külmikuid, milles kasutatavad jahutusained ei suurenda üleilmset soojenemist ja mis on 57% energiatõhusamad.

2018. aasta lõpuks on nende osakaal juba 13% kõigist külmikutest ja sellega liigume jõudsasti oma 2025. aastaks seatud eesmärgi – 50% – poole. 2019. aasta veebruaris on meie klientide müügikohtades juba 200 000 iCOOLer-külmikut, mis aitavad meie CO2-heitmeid ja klientide elektriarveid vähendada.

Meie äriüksus on olnud selle eesmärgi saavutamisel tugev teejuht. Praegu on HFC (fluorosüsivesinike) vabade külmikute osakaal Balti turul 31,2%. Kavatseme juba praegu nende arvu vähemalt 10% võrra kasvatada. Selle aasta lõpuks on turul 6739 HFC-vaba külmikut, kasvatades nende osakaalu 40,3%ni.

Kuna kaubandus- ja tööstusettevõtted tarbivad kaks kolmandikku maailma elektrist, siis on taastuva ja puhta energia kasutamine äärmiselt oluline, et kiirendada üleminekut vähese CO2 heitkogusega majandusele.

Kas teadsid, et kaubandus- ja tööstusettevõtted tarbivad kaks kolmandikku maailma elektrist? Seega on taastuva ja puhta energia kasutuselevõtt tööstuses äärmiselt oluline, et kiirendada üleminekut vähese CO2 heitkogusega majandusele. Coca‑Cola HBC kasutab oma tootmistehastes ligikaudu 785 miljonit kWh elektrit. Teame, kuidas see keskkonnale mõjub, ja seetõttu on heitmete vähendamine meile esmatähtis. Peame oma osa andma, kuna kliimameetmed ning taskukohane ja puhas energia on kaks ÜRO kestliku arengu eesmärki.

Lisaks soovime vähendada oma tegevuses otseseid süsinikuheitmeid 30% võrra ning tagada, et 50% meie tehastes kasutatavast koguenergiast on saadud taastuvatest ja puhastest allikatest.

2017. aastal pärines 42% meie ELi ja Šveitsi tehastes kasutatud energiast taastuvatest allikatest ning meil on kaheksa üksust, mis kasutavad koostootmisest saadud energiat. Eelmisel aastal kasutas 10 tehast meie 26st ELis ja Šveitsis asuvast tehasest 100% taastuvat ja puhast energiat ning 2018. aastal alustasid üleminekut ka teised. Näiteks on meie Edelstali tehasel Austrias pikaajaline taastuvelektri tarneleping, mille alusel ta saab 100% oma elektrist. See hoiab ära peaaegu 4000 tonni CO2-heitmeid aastas.

Järgides 2025. aasta jätkusuutlikkuse eesmärke, hakkas meie äriüksus ka Neptunase tehases taastuvenergiat kasutama. Selle aasta seisuga kasutame 100% puhast energiat, mille saame Leedus asuvast Kaunase Algirdas Brazauskase hüdroelektrijaamast.

Peaaegu 50% elektrist, mida me 2019. aastal oma kolmes Poola tehases kasutamine, pärineb taastuvatest energiaallikatest. Soojuse tootmine käideldud jäätmetest.

Koostöös ettevõttega Carrier paigaldasime oma tehasesse soojuspumba, mis kogub soojust käideldud jäätmetest, ja kasutame seda soojust oma hoonete kütmiseks, mille hulka kuulub ka jäätmekäitlusjaama hoone, st laotöötajate riietusruum, jäätmekäitlusjaama töötajate riietusruum, jäätmekäitlusjaama juhtimisruum, labor ja tehnoruumid.

Vesi on meie äritegevuseks hädavajalik ja meie jookide põhikoostisosa, kuid oleme ka teadlikud, et mõned meie villimistehased töötavad veepuuduse all kannatavates piirkondades.

Üks meie eesmärke on vähendada veepuudusriskiga piirkondades asuvates tehastes veekasutust 20% võrra.

Kasutame vee jälgimise seadmeid ja andmeanalüüsi, et hinnata veepuudusriski jõgede valgalades, kus me tegutseme. Meie prognoosid näitavad, et meie tegevuspiirkondades on ligikaudu 17 veeriskiga kohta. Enamik neist on Nigeerias, kus on probleeme vee ja kanalisatsiooni kättesaadavusega.

Selliseid kohti on ka osas Venemaa, Kreeka, Küprose ja Armeenia piirkondades, kus me kavandame või rakendame veevarude täiendamise meetmeid.

Meie algatused hõlmavad vee kättesaadavaks muutmist kogukondades, kus on praegu veepuudus, samuti reovee puhastamist ja selle kasutamist kariloomade jootmiseks ning valgalade kaitseks ja taastamiseks. Oleme üle kümne aasta teinud koostööd ülemaailmse veepartnerluse Vahemere-haruga ja Kreeka riigiasutustega programmis Mission Water, mis propageerib veevarude kaitset vihmavee kogumise abil. Riigiasutustega koostöös paigaldasime 2017. aastal Kythera saarele uued veekogumismahutid. Mission Water on toetanud juba 31 Kreeka saart. Vesi jääb ka tulevikus kõigis tegevuspiirkondades meie jaoks esmatähtsaks.

Kuigi Baltikum & Poola ei asu veepuudusriskiga piirkonnas, püüame ka siin vähendada veekasutust liitri kohta oma joogitootmises. Neptunase tehase eesmärk on vähendada Neptunase vee tootmiseks kasutatava vee kogust 22,5%. 2017. aastal kulus meil ühe liitri joogi tootmiseks 1,87 liitrit vett. 2020. aastaks peaks veekasutusmäär olema 1,45. Kolmes Poola tehases on see 1,78 (2019) ja 2020. aasta eesmärk on 1,77.

Selle eesmärgi saavutamiseks rakendatakse järgmisi meetmeid:

 • konveierilintide määrde optimeerimine, märja liinimäärde asemel kuiva kasutamine. 
 • vee taaskasutamise projektid ehk pudelite loputusvee korduvkasutus;
 • Puhastamisetappide optimeerimise ja analüüsimine;
 • liivfiltreerimise sageduse optimeerimine veepuhastuses;
 • korrapärane veelekete otsimine ja kõrvaldamine (programm Near Losses).

Oleme ka pakendijäätmete probleemile lahendust otsinud, aga teame, et peame selle valdkonnaga rohkem tegelema. Soovime tagada, et igal pudelil või purgil, mille me turule saadame, oleks rohkem kui üks elu, ning seepärast kasutame uute pudelite tootmiseks rohkem ringlusse võetud materjale ja aitame pudelid pärast nende kasutamist kokku koguda.

Usume, et igal pakendil on väärtus ja elu ka peale nende esmakasutust ning need tuleks kokku koguda ja uue pakendi tootmiseks või muul kasulikul eesmärgil taaskasutada. Seda võib vaadata ka teise nurga alt – laename pakendid klientidele meie toodete ostmiseks ja nemad tagastavad need meile. See on kasulik kõigile, kuna soovime ringlussevõtud materjalidest uusi pakendeid toota. Suurepärane eeskuju on Austria, kus Römerquelle'i turustatakse ainult taaskasutatud materjalist toodetud pakendis, mida tuntakse ringlussevõetud plasti või rPETna.

Meie esialgne 2020. aasta eesmärk oli kokku koguda ja ringlusse võtta 40% meie poolt turule toodud pakendimaterjalidest. 2017. aastaks olime juba saavutanud 41%, mis tähendab, et liigume oma eesmärgi poole arvatust kiiremini. Oleme seadnud endale 2025. aastaks uue sihi koguda kokku 75% esmastest pakendimaterjalidest, et saavutaksime 2030. aastaks WWW ambitsioonika 100% eesmärgi. Näiteks Austrias on üks meie algatustest PET2PET-projekt, kus me kogume kokku kõik PET-pudelid ning kasutame neid uute pudelite valmistamiseks, et luua tootmises jätkuv ja suletud ringsüsteem. Teeme seda koostöös valdkonna huvirühmade ning taaskasutuse ja ringlussevõtu organisatsioonidega.

Üks peamisi algatusi tihedas koostöös FIFA ja Venemaa-2018 korralduskomiteega elluviidud projektis „Sorteeri koos meiega“ oli ulatusliku teavituskampaania korraldamine, millega propageeriti jäätmete liigiti kogumist kõigil FIFA 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste 12 staadionil ja FIFATMi festivalidel. Lisaks jäätmekogumise ja -sortimise taristu arendamisele viidi esimest korda ellu põhjalik haridusprogramm jäätmete liigiti kogumise kohta, mis oli mõeldud töötajatele, vabatahtlikele ja mänge külastavatele fännidele. Staadionitel olevatele konteineritele paigaldati üle 1300 suunava plakati. Staadionide ekraanidel ja meediafassaadidel ning FIFATMi festivalidel mängiti teavitusvideoid. Coca‑Cola ja partnerite jõupingutuste tulemusel koguti kokku ja võeti ringlusesse 32 tonni plastpakendeid (PET), mis võrdub 100% maailmameistrivõistluste ajal müüdud Coca‑Cola toodete PET-pakenditega.

Baltimaades saame samuti äärmiselt uhked olla – Eestis ja Leedus suudame tarbijatega koostöös kuni 90% oma müügipakenditest taaskasutada, välja arvatud esmaklassiliste kangete alkohoolsete jookide portfell. Lätis pingutame kõvasti, et seda edulugu ka siin korrata ning olla tõeliselt vastutustundlik ettevõte, kes usub ringmajandusse – midagi ei lähe raisku, kõigele leitakse uus elu.

Poolas koguti 2019. aastal kokku ja võeti ringlusse ligikaudu 60% otse tarbijatele läinud pakenditest. Programm „Act with impetus“ („Tegutse hoogsalt“) algas juba 2018. aastal ning kaasas neli suurimat Poola joogitootjat vabatahtlike investeeringute tegemiseks PET-pakendite kogumisse ja ringlussevõttu ning tarbijatele mõeldud hariduskampaania korraldamisse. Seda rakendati ligikaudu tuhandes Poola vallas sealsel turul tegutseva suurima ringlussevõtuorganisatsiooni Rekopoli abiga. Meetmete tulemusel kasvas PET-pakendite kokkukogumine Poolas üle 10%. Korraldame koos oma äripartnerite, sotsiaalorganisatsioonide ja teiste huvirühmadega eri algatusi, mille eesmärk on suurendada PET-pakendite kokkukogumist ja ringlussevõttu. 60% meie pakenditest, mis läksid otse tarbijate kätte, koguti kokku ja võeti ringlusse. „Soovime olla aktiivne partner parimate ja kõige tõhusamate lahenduste otsimisel tänapäeva maailma probleemidele. Kuna probleemid on liiga keerulised, ei suuda ka tugevaim üksus neid ilma teiste abita lahendada. Vajame eri üksuste ja valdkondade koalitsioone enam kui kunagi varem – kaasa peaksid lööma kõik, kes hoolivad paremast tulevikust.“ Katarzyna Borucka, suhtekorraldus- ja kommunikatsioonijuht, Coca-Cola HBC Poola and Baltikumi äriüksus.

Lisaks oleme kokku kogunud üle 34 tonni toorainet taaraautomaatide abil, mis on paigaldatud kümnesse kohta Varssavis The Coca-Cola Foundationi ja Nasza Ziemia Foundationi koostöös. Järgmised seitse taaraautomaati paigaldatakse eri paikadesse Poolas osana meie konkursist „Jäätmevaba maailm“ – taaraautomaat sinu linna aastaks 2020.

Sooline võrdõiguslikkus on ÜRO säästva arengu eesmärkide üks peamisi aspekte ning uuringud on näidanud, et kaasavas keskkonnas töötavad sooliselt tasakaalustatud töörühmad on tootlikumad, uuenduslikumad ja saavutavad paremaid tulemusi.

Praegu on 35% juhtidest naised ja me oleme heal positsioonil, et seda edasi arendada. 2025. aastaks soovime seda protsenti suurendada 50ni.

Võtame kogu ettevõttes kasutusele meetmed, et edendada töötajate töölevõtmisel mitmekülgsust ja tagada kaasav töökoht. Vaatame oma värbamisprotsessid täielikult üle ning üritame oma meetmetega kindlustada, et meie tööreklaamid köidavad nii naisi kui ka mehi. Lisaks arendame kõikehaaravat arengukava, et meie juhid saaksid luua kaasavaid keskkondi, kus kõik on teretulnud.

Balti riikides on mitmekülgsus hästi esindatud. 2018. aastal palgati Eestis ja Leedus kokku rohkem naisi kui mehi. Peale selle julgustame ettevõtlikku mõttelaadi ja naisjuhte oma kohaliku noorte haridusprogrammi Youth Empowered kaudu.

Meie tegevjuht alustas uut ettevõttesisest teavituskampaaniat, et suurendada teadlikkust ja aidata mõista, kuidas mitmekülgsed töörühmad toetavad kaasavates töökohtades meie äri kasvu. Samuti edendame naistevõrgustikke meie äriüksustes. Tegutseme ka kohalikul tasandil. Näiteks Itaalias teeme koostööd ühinguga Valore D, mis on pühendunud mitmekülgsuse soodustamisele ning edendab naissoost talente ja juhte. Valore D aitab meil liikuda soolise tasakaalu ja kaasava töökultuuri saavutamise poole. Iirimaal ja Nigeerias on loodud naistevõrgustikud, mis ühendavad ja motiveerivad naisi ning edendavad nende kutsealast arengut.

Usume, et need tegevused ning muud kontserni ja kohaliku tasandi meetmed aitavad meil saavutada paremat soolist tasakaalu meie juhtkondades. Poola ja Baltimaade äriüksuses on 40% meie tippjuhtkonnast naised.

Coca-Cola HBC annab noortele kõikjal maailmas edasi teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil tulevikule kindlustundega vastu minna.

Keskendume iseäranis kehvemas olukorras noortele, kel pole tööd ega vajalikku haridust. Soovime neile pakkuda vahendeid, mille toel tulevikule kindlustundega vastu minna.

Aitame noortel täiskasvanutel vanuses 18–30 eluaastat omandada kasulikke oskusi, pakume vajalikku abi ja suunamist ning oleme nende jaoks loonud ka tugivõrgustiku. Koolitusürituste hulka kuuluvad õpitoad, juhtide ja spetsialistide antav väljaõpe, individuaalne juhendamine ning arutelud teiste noorte, poliitikute ning äri- ja akadeemiliste ringkondade esindajatega. Samuti on olemas e-õppevahendid, mis teevad uute teadmiste omandamise eriti lihtsaks.

Siiani on Euroopas ja Nigeerias aidatud projektide #YouthEmpowered raames kokku 21 500 noort. Neis projektides on oma eriteadmisi jagavate mentoritena osalenud üle 500 meie töötaja. Osalejad ise on kirjeldanud meie projekte kui erakordset võimalust, millest peaks kinni haarama iga noor. Need ettevõtmised aitavad noori julgustada, koolitades neid tööeluks ja suunates õigete karjääriotsuste tegemisel.

Programmi Youth Empowered alustati Baltimaades 2017. aastal. Programmi eesmärgid on toetada noori huvitava töö leidmisel ning pakkuda neile eluks vajalikke oskusi, ettevõtlusteadmisi ja võimalusi sõlmida kontakte. Baltimaades on projekti koostööpartnerid vabaühenduse Junior Achievement Eesti ja Leedu harud ning Läti tööandjate keskliit, kellega koos korraldatakse silmast silma õpitubasid ning meie töötajate osalusel peetavaid nõustamis- ja koolitusüritusi. Need aitavad noortel lõigata täit kasu programmis pakutavatest tegevustest ning sõlmida pikaajalisi ja kasulikke töö- ja isiklikke suhteid, mis loovad töö- ja eraelus toimetulekuks uusi võimalusi. Oleme Lätis andnud koolitust 1300-le, Eestis 555-le ja Leedus umbes 800 noorele.

Poolas on meie partner Succes Written by Lipstick Foundation. Youth Empowered ehk YEP.Academy on veebiplatvorm, mis pakub noortele huvitavat sisu, pädevuse ja võimete teste ning veebikoolitusi, mille eesmärk on aidata noortel arendada tööturul vajalikke oskusi ja kus on ka töötasukalkulaator, millega saab miinimumpalka arvutada. 2019. aastal kasutas neid vahendeid üle 100 000 inimese. www.yep.academy.

MENTORLUSPROGRAMM YEP JA TÖÖVARJUD

Mõeldes noortele, kes sooviksid teada, kuidas teatud ametikohal töötamine praktikas välja näeb, valmistasime ette mentorlusprogrammi YEP, mis pakub võimalust kasutada Coca-Cola süsteemi töötajate teadmisi, tutvuda ametialaste karjäärivõimalustega valitud valdkondades ja saada nõuandeid kogenud spetsialistidelt. Lisaks võimaldab meie ettevõttes töövarjuks olemine noortel Coca-Cola süsteemi töötajaid tööpäevadel aidata ning praktikandid ise näevad, mida töö vastaval ametikohal endast tegelikult kujutab.

 https://www.youtube.com/watch?v=FXECD8o8wxU&feature=emb_title


KESKKOND

Vähendame oma keskkonnamõju kogu tarneahelas. Selleks kehtestame asjakohasel juhul konkreetsed eesmärgid:

 • vähendada vee- ja energiatarbimist ning jäätmete hulka;
 • järsult vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust;
 • suurendada pakendite tõhusust, taaskasutust ja ringlussevõttu ning vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete hulka;
 • korraldada hanketegevust säästvalt.

KOGUKONNAD

Panustame kogukondadesse sellega, et:

 • avaldame soodsat sotsiaalmajandusliku mõju oma tegevuspiirkondadele;
 • toetame kogukonna veemajandus- ja keskkonnahoiuprogramme;
 • soodustame noorte tööhõivet praktikakohtade loomise ja haridusasutustega tehtava koostöö kaudu;
 • teeme rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd, et pakkuda hädaabi oma mõjupiirkonnas.