Współpraca z organizacjami


W Coca-Cola HBC wierzymy, że zrównoważony rozwój jest globalnym wyzwaniem. Promujemy dobre praktyki w tej dziedzinie, współpracując z różnymi partnerami, aby osiągać nasze cele i tworzyć wartość dodaną wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Stanowi część Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie ludzkiego cierpienia oraz ochrona godności ludzkiej bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę, płeć, wyznanie lub przekonania polityczne.

Coca‑Cola HBC Polska od wielu lat współpracuje z Czerwonym Krzyżem. Wspólne działania pomagają rokrocznie m.in. organizować Olimpiadę Zdrowego Stylu Życia PCK, podczas której promuje się wśród uczniów odpowiedzialny, zrównoważony styl życia, i pierwszą pomoc.

Więcej o organizacji na: PCK.pl

POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI I ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Polska Federacja Producentów Żywności została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego.

PFPŻ Reprezentuje polski przemysł na zinstytucjonalizowanym forum całego sektora spożywczego UE. Organizacja monitoruje i na bieżąco informuje swoich członków o zmianach w prawie żywnościowym UE, a od 2004 roku umożliwia polskim firmom aktywny udział w kształtowaniu przepisów żywnościowych. Na rynku globalnym szansę na sukces gospodarczy i społeczny mają tylko te firmy, którym zależy na szybkim dostępie do rzetelnych informacji, są chętne do współpracy i chcą wpływać na otoczenie biznesowe w skali mikro i makro. Polska Federacja Producentów Żywności zapewnia ramy takiego działania swoim członkom. Więcej informacji tutaj: PFPZ.pl

PRACODAWCY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce - działają od 1989 roku, reprezentują ponad 19 000 firm zatrudniających ponad 5 mln osób.

Organizacja dąży do stworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Pracodawcy RP dążą do stworzenia harmonii na linii pracodawca-pracownik. Takie podejście widać podczas prac Rady Dialogu Społecznego. 

Przedstawiciele Pracodawców RP angażują się w działania istotne z punktu widzenia prowadzenia biznesu i pracodawców: podczas posiedzeń komisji sejmowych i senackich, w pracach decyzyjnych i doradczych na różnych szczeblach administracji państwowej oraz w komisjach kontrolujących wykorzystanie środków unijnych. Więcej informacji: PracodawcyRP.pl

REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.

Rekopol S.A. jest organizacją odzysku opakowań powołaną przez firmy wprowadzające na polski rynek produkty w opakowaniach. Odzyskuje i poddaje recyklingowi odpady opakowaniowe oraz prowadzi publiczne kampanie edukacyjne.

Rekopol S.A. współpracuje z firmami zajmującymi się zbiórką i recyklingiem odpadów z gospodarstw domowych, które stanowią największą grupę naszych kooperantów, odbierają odpady m.in. do recyklingu z punktów sprzedaży detalicznej.

Celem firmy na rok 2020 jest recykling 50% odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Więcej o organizacji na: Rekopol.pl

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW W OPAKOWANIACH EKO-PAK

Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK zrzesza czołowych polskich przedsiębiorców produkujących wyroby w opakowaniach i wytwarzających same opakowania.

Organizacja jest jednym z nielicznych w Polsce podmiotów zrzeszających pracodawców dążących do wypracowania silnego, efektywnego i zrównoważonego systemu gospodarki odpadami oraz jedyną organizacją pracodawców zajmującą się gospodarką odpadami opakowaniowymi.

Misją i głównym celem EKO-PAKu jest wdrażanie w Polsce rozwiązań prawnych, które zwiększą efektywność i trwałość systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi, a także będą służyć wszystkim uczestnikom tego systemu. A co najważniejsze - które będzie służyć Polsce jako coraz aktywniejszemu członkowi w obszarze środowiskowym Unii Europejskiej.

Więcej o organizacji na: EKO-PAK.biz

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum działa od 2000 roku i jest najdłużej działającą tego typu organizacją w Polsce.

Forum jest think-tankiem, który inicjuje i współpracuje w kluczowych działaniach dla polskiego CSR.

Misja Forum: „Działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirować biznes, który zmienia świat, łączyć ludzi, którzy zmieniają biznes.”

Aby osiągnąć te cele, Forum wspiera firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, buduje koalicje biznesowe skupione na rozwiązywaniu problemów społecznych, tworzeniu platformę do wymiany doświadczeń na temat CSR oraz promuje rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dowiedz się więcej tutaj: OdpowiedzialnyBiznes.pl

FUNDACJA NASZA ZIEMIA

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową działającą w obszarze edukacji ekologicznej. Została założona w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz i od tego czasu dostarcza obywatelom Polski cennej wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Fundacja jest odpowiedzialna za prowadzenie i koordynację wielu projektów i programów, których wspólnym celem jest podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jedną z tego typu inicjatyw jest znana na całą Polskę inicjatywa sprzątania świata, które organizowana jest co roku. Więcej o NGO znajdziesz tutaj: NaszaZiemia.pl

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW ROZWOJU PRZEMYSŁOWEGO (UNIDO)

UNIDO to wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, która promuje rozwój przemysłowy, przeciwdziałanie ubóstwu, zrównoważoną globalizacji i odpowiedzialne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego.

Misją UNIDO, jak opisano w Deklaracji z Limy przyjętej na piętnastej sesji Konferencji Generalnej UNIDO w 2013 r., jest promowanie i przyspieszanie rozwoju przemysłowego (ISID) sprzyjającego włączeniu społecznemu we wszystkich państwach członkowskich.

Założenia opisane w ISID tworzą zintegrowane podejście do trzech filarów zrównoważonego rozwoju, opisanych i zaadoptowanych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i związanych z nią Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które stanowią ramy przedmiotowe dla krajów skupionych wokół ONZ na następne piętnaście lat. Działania UNIDO w pełni wspierają dziewięć Celów Zrównoważonego Rozwoju, skupiając się na budowaniu infrastruktury, promowaniu powszechnego i zrównoważonego uprzemysłowienia i innowacji.

Dowiedz się więcej o UNIDO na: UNIDO.org

PROGRAM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ŚRODOWISKA (UNEP)

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) jest wiodącym światowym organem, który zajmuje się problematyką ochrony środowiska. UNEP wyznacza globalną agendę środowiskową, promuje spójne wdrażanie środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju w ramach systemu Narodów Zjednoczonych i pełni rolę rzecznika globalnego środowiska.

BANK ŻYWNOŚCI

Federacja Polskich Banków Żywności to 32 lokalne Banki Żywności działające na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi, razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie organizacji pożytku publicznego.

Federacja Polskich Banków Żywności to 32 lokalne Banki Żywności działające na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi, razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie organizacji pożytku publicznego.

Federacja jest wspólnotą dobrowolnie utworzoną przez różne autonomiczne Banki Żywności. Ich wspólne wartości i działania są wspierane i reprezentowane przez demokratycznie wybrany Zarząd.

Organizacja działa w ramach trzech podstawowych zasad:

  • Zasada non-profit - działalność bez zysku - bezpłatne zdobywanie żywności i jej darmową dystrybucję,
  • Kierowanie żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne bezpośrednio zajmujące się dożywianiem
  • Zasada apolityczności i wolności światopoglądu

Federacja realizuje swoją misję przez:

  • Wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze,
  • Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, tzw. produktów niekomercyjnych, z wadliwym opakowaniem, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń,
  • Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję do organizacji, a nie do osób indywidualnych,
  • Promowanie postaw przeciwdziałających nieodpowiedzialnemu pozbywaniu się żywności.

Federacja kieruje się wartościami zawartymi w Europejskiej Karcie Banków Żywności FEBA.

Sukces Pisany Szminką

Fundacja powstała z myślą o kobietach i dla kobiet. Założona w 2011 roku przez Olgę Kozierowską i Olgę Legosz organizacja to źródło wiedzy oraz dźwignia rozwoju osobistego i zawodowego. To społeczność kobiet, które wzajemnie inspirują się do działania i motywują do sięgania po więcej i podejmowania odważnych decyzji.

Fundacja jest autorem i współautorem wielu ciekawych i efektywnych projektów, realizowanych we współpracy ze spółkami systemu Coca-Cola Polska. Wśród nich z warto wyróżnić:

  • YEP. Academy – wirtualna platforma edukacyjna YEP (Youth Empowerd Program) \ to bogactwo narzędzi i treści mających pomóc młodym ludziom w planowaniu drogi zawodowej.
  • Sukces TO JA – ogólnopolski program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet. Skoncentrowany na poszerzaniu kompetencji i wiedzy oraz wymianie doświadczeń.
  • Aplikację MyOla – wirtualną motywatorkę, doradczynię i przyjaciółkę w jednym. Aplikacja pomaga rozwijać się osobiście i zawodowo, nieoceniona w kryzysowych sytuacjach, jest też źródłem ćwiczeń oddechowych i medytacyjnych.

Fundacja jest również twórcą konkursu Bizneswoman Roku oraz inicjatorem założycielskim Klubu Champions of Change.

Fundacja Instytut Wolontariat Pracowniczy

Fundacja jest wiodącą organizacją w Polsce działającą na rzecz tworzenia społecznej przestrzeni organizacji przyszłości. Założona w 2012 roku, dziś jest niekwestionowanym liderem i ekspertem w rozwijaniu społecznej odpowiedzialności w działaniu. Wspiera tych, którzy chcą tworzyć odpowiedzialny biznes i działają zgodnie w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

Do tej pory Instytut Wolontariat Pracowniczy zaangażował się w 175 projektów. Aktywności propagujących inicjatywy społeczne, ekologiczne i przedsiębiorcze. Fundacja działa również na rzecz włączenia na rynek pracy osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Przyłącza się do inicjatyw edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.