Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Polityka prywatności - Rekrutacja

Polityka prywatności Rekrutacja

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Polityka prywatności - Rekrutacja

Wyrażając zainteresowanie dołączeniem do zespołu Coca-Cola HBC, przekazujesz nam pewne dane osobowe na swój temat. Coca-Cola HBC AG oraz jej spółki zależne (w niniejszej polityce i w nocie opt-in "CCHBC", "Grupa CCHBC", "nasz", "nas", "my") zobowiązują się do poszanowania Twojej prywatności oraz do zarządzania Twoimi danymi osobowymi w sposób uczciwy i bezpieczny. Za pomocą niniejszej Informacji o ochronie prywatności chcemy Cię poinformować, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście procesu rekrutacji oraz w ramach odpowiednich cyfrowych platform rekrutacyjnych. Dotyczy ona osób, które ubiegają się o pracę lub rejestrują się w CCHBC Talent Network, biorą udział w wydarzeniu rekrutacyjnym, dokonują oceny w CCHBC lub uczestniczą w innych procesach rekrutacyjnych.

O ile nie wskazano inaczej, Coca-Cola HBC AG jest administratorem danych i odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli ubiegasz się o pracę w jednej z pozostałych spółek Grupy CCHBC, to dana spółka CCHBC jest również administratorem danych.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Dane osobowe możemy zbierać bezpośrednio od Ciebie, od osób trzecich lub ze źródeł publicznych, a także automatycznie, np. poprzez korzystanie przez Ciebie z naszych platform rekrutacyjnych. W niniejszej Polityce prywatności "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykłady danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP i numer telefonu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny Twojej kandydatury przed zawarciem z nami umowy o pracę oraz zgodnie z przepisami prawa, którym podlega CCHBC (np. w zakresie równości szans). Jeśli nie będziesz w stanie dostarczyć nam wymaganych informacji, nie będziemy w stanie ocenić, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, o które się ubiegasz, ani się z Tobą skontaktować.

Jeśli zażądamy od Ciebie dodatkowych danych osobowych, poinformujemy Cię, czy jest to konieczne do realizacji Twojej umowy, czy wynika z obowiązku ustawowego, a także poinformujemy Cię o konsekwencjach nieprzekazania nam tych danych oraz o wszelkich zagrożeniach związanych z wykorzystaniem przez nas Danych osobowych.

Dane osobowe, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie lub które przekazujesz agencji rekrutacyjnej w naszym imieniu

1.         Informacje identyfikacyjne: Imię, Nazwisko, data urodzenia, język, płeć, prawo jazdy, numer ubezpieczenia społecznego lub inny numer identyfikacyjny oraz wiza, paszport lub dokumentacja dotycząca pozwolenia na pracę.

2.         Dane kontaktowe: adres, telefon, adres e-mail i adres pocztowy.

3.         Dane dotyczące podania o pracę: CV lub życiorys, szczegóły dotyczące formularza zgłoszeniowego, notatki z rozmowy kwalifikacyjnej, certyfikaty, dyplomy, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, pożądane wynagrodzenie, data rozpoczęcia pracy/okres, który ma być brany pod uwagę, kadencja oraz Twoje zdjęcie, jeśli udostępnisz je nam świadomie i dobrowolnie

4.         Dane dotyczące stanu zdrowia: (za pośrednictwem naszego rzeczoznawcy ds. medycyny pracy, ograniczone do oświadczenia o zdolności do pracy);

5.         Dane sądowe: informacje z rejestrów karnych, kontroli rzetelności finansowej lub innych niezależnych poszukiwań, zaświadczenia o wyrokach skazujących i przestępstwach. 

6.         Informacje o rozmowie kwalifikacyjnej i ocenie:

 • Nagrania wideo i audio z rozmów kwalifikacyjnych online
 • Informacje o harmonogramie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Wyniki testów umiejętności przywódczych i funkcjonalnych
 • Wyniki oceny behawioralnej umiejętności przywódczych (odgrywanie ról i in-trays)
 • Wyniki ocen w formie gier, dane dotyczące interakcji z oceną i analiza odpowiedzi w odniesieniu do kryteriów sukcesu (dopasowanie do stanowiska).

7.         Ankiety rekrutacyjne: Możemy gromadzić informacje dotyczące naszego procesu rekrutacji, takie jak sposób, w jaki dowiedziałeś się o pracy oraz Twoje wizyty na imprezach rekrutacyjnych, takich jak targi pracy.

Dane osobowe gromadzone przez nas automatycznie

Informacje o korzystaniu z witryny internetowej. Kiedy odwiedzają Państwo nasze cyfrowe platformy rekrutacyjne, zbieramy pewne informacje na temat korzystania przez Państwa z witryny internetowej, w tym nazwę hosta i adres IP Państwa urządzenia, typ i wersję przeglądarki, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, szeroką lokalizację geograficzną (np. kraj lub miasto), system operacyjny, stronę internetową, która Państwa do nas skierowała, strony odwiedzane na naszych platformach rekrutacyjnych oraz czas i długość wizyty.

Pliki cookie. Możemy używać plików cookie i podobnych technologii do gromadzenia danych osobowych. Pliki cookie to niewielkie pliki danych umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej lub korzystania z usługi online. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie, należy zapoznać się z odpowiednią Informacją o plikach cookie dotyczącą rekrutacji oraz powiązanym Centrum preferencji plików cookie.

Dane osobowe, które gromadzimy od stron trzecich

Profesjonalne media społecznościowe: Jeśli w swojej aplikacji zamieścisz link lub identyfikator do profesjonalnych mediów społecznościowych, możemy pobrać informacje o Twojej obecności w takich mediach społecznościowych z takich stron.

Sprawdzenia przeszłości: Możemy gromadzić i przetwarzać informacje od stron trzecich, w celu weryfikacji informacji przekazanych nam przez Użytkownika oraz przeprowadzania prześwietleń.

Dane osobowe, które gromadzimy z publicznych źródeł

Publicznie dostępne dane osobowe: dane kontaktowe, powiązania społeczne, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych:

a) Ocena podań o pracę: Zarejestrowanie Państwa podania o pracę w naszej firmie oraz, jeśli to podanie wywołuje naszą procedurę selekcji, określenie Państwa podsumowania zawodowego w celu oceny Państwa podania o pracę w związku z potencjalną rekrutacją, w tym przeprowadzenie procesu rozmowy kwalifikacyjnej, ocena indywidualnych umiejętności i kompetencji, zarządzanie kandydatem oraz udoskonalanie, zatwierdzanie i aktualizacja danych kandydata w celu zapewnienia ich ważności i kompletności.

b) Badanie przeszłości: Sprawdzanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego przed rozpoczęciem zatrudnienia i w trakcie jego trwania.

c) Kontaktowanie się z użytkownikiem: w celu uzyskania informacji wymaganych do zawarcia z nim umowy o pracę.

d) Świadczenie usług informatycznych za pośrednictwem platform stron trzecich.

Podstawa prawna:

 • Realizacja procesu rekrutacji po zaakceptowaniu przez Ciebie umowy rekrutacyjnej, a na późniejszym etapie - umowy o pracę.
 • Spełnienie obowiązku prawnego w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych.
 • Jesteśmy upoważnieni przez prawo do korzystania z niektórych szczególnych kategorii danych lub danych związanych z przestępstwami, na przykład w celu przeprowadzenia prześwietlenia.
 • CCHBC ma uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych osobowych do zdobywania wiedzy na temat skuteczności naszych działań rekrutacyjnych oraz do oceny Twojej kandydatury przed zawarciem z nami umowy o pracę. Również w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Twojej aplikacji, dane zebrane w okresie aplikacyjnym zostaną zachowane, a ich przetwarzanie będzie podlegało zasadom zawartym w Informacji o ochronie prywatności pracowników CCHBC. W szczególności dane zawarte w aplikacji, w tym Twoje dane osobowe podane w CV, mogą być przetwarzane w dalszych celach związanych z zatrudnieniem, np. aby CCHBC mogło w pełni identyfikować i wykorzystywać doświadczenie, wiedzę branżową i zawodową, umiejętności i talenty zatrudnionych w Spółce.

Utrzymywanie aktualnej bazy danych kandydatów: Utrzymywanie bazy danych kandydatów do pracy w celu umożliwienia kontaktu z potencjalnymi kandydatami, jeśli w przyszłości pojawią się oferty pracy odpowiadające ich profilowi. Wzbogacanie danych to proces stosowany w celu poprawy, weryfikacji i aktualizacji danych kontaktowych kandydatów, aby zapewnić ich dokładność i kompletność. Wzbogacanie danych może być stosowane w przypadku pewnych kluczowych kategorii danych osobowych, które osoby fizyczne udostępniają publicznie w sieci.

Podstawa prawna: Twoja wyraźna zgoda na udział w rekrutacji na inne stanowiska oraz na dołączenie do Coca-Cola HBC Talent Network.

Automatyczne podejmowanie decyzji

W procesie rekrutacji nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji. Sporządzamy listy kandydatów na podstawie ręcznego procesu selekcji, biorąc pod uwagę doświadczenie i umiejętności odpowiednie dla danego stanowiska.

Jak ujawniamy dane osobowe

Możemy udostępniać Twoje dane innym podmiotom z grupy CCHBC w celu przeprowadzenia selekcji rekrutacyjnej, a jeśli zostaniesz przyjęty do pracy - w ramach zatrudnienia. Ograniczamy przekazywane dane osobowe do zakresu niezbędnego do wykonywania przez te podmioty ich funkcji i wymagamy od nich zgody na zachowanie poufności takich informacji.

 • CCHBC People and Culture. Możemy ujawnić szczegóły dotyczące Twojej aplikacji zespołom HR i kierowniczym innych członków Grupy CCHBC, na przykład pracownikom zaangażowanym w nasze procesy rekrutacji i selekcji oraz odpowiednim menedżerom.
 • Zespół ds. pozyskiwania talentów CCHBC. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe zespołom zarządzania talentami oraz
 • Zespołowi ds. osób i usług CCHBC (BSO), który świadczy usługi administracyjne związane z Twoją rekrutacją do Zespołu ds. pozyskiwania talentów
 • Osobom trzecim.  Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
  • Dostawcom usług IT. zewnętrznym dostawcom usług, którzy zapewniają nam hosting, konserwację i inne usługi. Te strony trzecie mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych lub przetwarzać je w ramach świadczenia tych usług na naszą rzecz,
  • Dostawcy przeprowadzający kontrole przed zatrudnieniem,
  • Firmy oceniające lub podmioty świadczące usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych online,
  • Agencje rekrutacyjne, które od czasu do czasu pomagają nam w procesach rekrutacji i selekcji.
  • Zgodność z przepisami prawa i egzekwowanie prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli uznamy, że ujawnienie jest konieczne dla ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych platform rekrutacyjnych, lub dla ochrony uzasadnionych interesów, praw, własności lub bezpieczeństwa CCHBC, jego pracowników lub innych osób, lub w celu podporządkowania się postępowaniu sądowemu, nakazowi sądowemu, prośbie rządu lub organów regulacyjnych, lub jakiemukolwiek innemu procesowi prawnemu skierowanemu do nas.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przede wszystkim w kraju, w którym ubiegasz się o stanowisko. Czasami jednak konieczne jest przekazanie informacji o Twoim zgłoszeniu do innych spółek Grupy CCHBC, zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celu dokonania wyboru. W takim przypadku zapewniamy, że takie przekazywanie danych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (w celu zapewnienia tego stosujemy, w stosownych przypadkach, zatwierdzone przez UE "klauzule wzorcowe").

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych opisanego powyżej oraz odpowiednich zabezpieczeń, które stosujemy w celu ochrony takich transferów, można skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Okresy przechowywania danych

Podejmujemy działania mające na celu usunięcie danych osobowych użytkownika lub przechowywanie ich w formie uniemożliwiającej identyfikację użytkownika, gdy informacje te nie są już potrzebne do celów, dla których je przetwarzamy, chyba że prawo wymaga od nas przechowywania tych danych przez dłuższy okres. Określając okres przechowywania danych, bierzemy pod uwagę różne kryteria, takie jak stanowisko, na które aplikowałeś, to, czy aplikacja została rozpatrzona pozytywnie, charakter i długość naszej relacji z Tobą, przewidywane przyszłe oferty pracy odpowiadające Twojemu profilowi, obowiązkowe okresy przechowywania danych przewidziane przez prawo oraz odpowiednie przepisy o przedawnieniu.

Jeśli Twoje podanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zasadniczo zachowamy Twoje podanie przez okres rekrutacji, ale konkretny okres przechowywania może się różnić w zależności od kraju lub jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych przez dłuższy czas. 

Jeśli zezwoliłeś nam na rozważenie Twojej kandydatury w innych ofertach pracy lub dołączyłeś do naszej Sieci Talentów, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania przez nas aplikacji użytkownika, można skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Twoje prawa i możliwości wyboru

Jeśli mieszkasz w UE lub przetwarzamy Twoje dane osobowe w UE, przysługują Ci pewne prawa w odniesieniu do danych, które gromadzimy na Twój temat:

 • Masz prawo do uzyskania dostępu do wszelkich danych przechowywanych na Twój temat przez CCHBC, zazwyczaj w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku.
 • Sprostowanie: Możesz zwrócić się do nas z prośbą o poprawienie nieprawidłowych danych osobowych.
 • Usunięcie danych: W pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, a my podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że zażądali Państwo usunięcia wszelkich linków do tych danych, ich kopii lub replikacji.
 • Wycofanie zgody: Możesz wycofać wszelkie zgody na przetwarzanie, których nam udzieliłeś i zapobiec dalszemu przetwarzaniu, jeśli nie ma innej podstawy, na podstawie której CCHBC może przetwarzać Twoje dane osobowe.
 • Ograniczenie: Możesz zażądać, aby pewne dane osobowe zostały oznaczone jako zastrzeżone na czas rozpatrywania reklamacji, a także ograniczyć ich przetwarzanie w pewnych innych okolicznościach.
 • Możliwość przenoszenia danych: Możesz poprosić nas o przekazanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, stronie trzeciej drogą elektroniczną.
 • Złożenie skargi: Możesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych do organu nadzorującego ochronę danych - Komisji ds. ochrony danych osobowych.

Twój kontakt w razie pytań

CCHBC ma wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym należy się kontaktować w razie jakichkolwiek pytań dotyczących interpretacji niniejszej informacji. Dane kontaktowe podane są poniżej:

 • Inspektor Ochrony Danych: Nassos Stylianos
 • Lokalizacja: Coca Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Grecja
 • E-mail: [email protected]

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Możemy od czasu do czasu modyfikować lub zmieniać niniejszą Politykę. Wszelkie zmiany, jakie będziemy wprowadzać do niniejszej Polityki w przyszłości, będą publikowane na tej stronie. Aby poinformować użytkowników o wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki zmienimy datę aktualizacji na górze tej strony. Nowa, zmieniona lub poprawiona Informacja o ochronie prywatności będzie obowiązywać od tej daty. Prosimy o okresowe sprawdzanie zmian i uzupełnień.